Click here

Rekrutacja 2023/2024

włącz .

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
na rok szkolny 2023/2024

 1. Procedura rekrutacji obejmuje:
 • wypełnienie przez rodziców deklaracji zapisu do klasy I i złożenie jej w sekretariacie szkoły,
 • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
 • spotkanie dziecka i jego rodziców z pedagogiem szkolnym - badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły,
 • podpisanie umowy.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego jest pozytywny wynik specjalistycznego badania określającego dojrzałość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Badanie polega na rozmowie z pedagogiem, a także na wykonaniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności. Obserwacji podlega, jak dziecko radzi sobie z ćwiczeniami, czy trzeba je często motywować, czy jest samodzielne, czy jest wytrwałe, czy ma wadę wymowy, jakim posługuje się słownictwem.

Elementem badania jest również wywiad z rodzicami pod kątem osiągnięcia odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego (jak dziecko funkcjonuje bez dorosłego, jak kontaktuje się z rówieśnikami, jak radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi). O terminie badania rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły komunikowana będzie w terminach podanych przez szkołę rodzicom bezpośrednio zainteresowanym zapisaniem dziecka do szkoły.

 1. Wymagane dokumenty

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • 2 zdjęcia,
 • kartę badania rozwoju i zdrowia dziecka.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną można dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego.

 1. Opłaty
 • Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 • Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) i dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).
 • Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 • Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.

Dokumenty do pobrania

Oferta edukacyjna

Nasze atuty:

  • troska o pełne bezpieczeństwo każdego ucznia (pracownik ochrony, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, bezpieczny budynek i lokalizacja, bezpieczny internet z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK),
  • opieka dydaktyczna i wychowawcza nad dziećmi kl. I-III od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 – 16:30 (z możliwością ustalenia dodatkowych godzin opieki, zależnie od potrzeb rodziców),
  • opieka nad dziećmi i zajęcia dydaktyczne w czasie ferii zimowych i wakacji (w lipcu),
  • klasy liczące maksymalnie 24-25 uczniów, niewielka ilość uczniów w budynku,
  • miła, serdeczna, rodzinna i twórcza atmosfera,
  • wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii kształcenia (multimedia),
  • aktywne metody nauczania: uczenie przez doświadczenie, badanie i przeżywanie oraz rozwiązywanie problemów, udział w warsztatach naukowych prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni,
  • dbałość o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów powierzonych dzieci,
  • wychowanie w oparciu o uniwersalne zasady moralne, wartości patriotyczne i obywatelskie, edukację estetyczną i kontakt ze sztuką,
  • nauka dwóch języków obcych od klasy I, w tym 4 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz język francuski, język niemiecki lub język hiszpański do wyboru,
  • już od klasy I zajęcia z języków obcych, muzyki, wychowania fizycznego, edukacji dla zdrowia i informatyki prowadzone przez specjalistów z tych przedmiotów (doświadczeni w pracy z dziećmi dydaktycy szkół muzycznych i wyższych uczelni),
  • bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czesnego.

  W ramach czesnego proponujemy poszerzony wymiar nauczania zajęć obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe od poniedziałku do piątku, w których uczestniczą wszyscy uczniowie kl. I-III oraz zainteresowani uczniowie kl. IV-VIII:

  • zajęcia muzyczne: rytmika, śpiew, gra na instrumentach
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowe (w tym gimnastyka korekcyjna, edukacja prozdrowotna)
  • szachy
  • informatyka z elementami grafiki i animacji komputerowej
  • kółka przedmiotowe
  • inne - zależnie od propozycji rodziców i zainteresowań uczniów

  Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną i opiekę pielęgniarki szkolnej.

  Organizujemy dla naszych uczniów:

  • wycieczki integracyjne, przedmiotowe i krajoznawcze,
  • wyjścia do kina, wyjazdy do teatru,
  • warsztaty teatralne,
  • lekcje muzealne,
  • imprezy okolicznościowe
  • zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne w okresie ferii zimowych i w czasie wakacji (zapewniamy opiekę dla chętnych w lipcu)
Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć
Dz.tyg./Godz.zajęć poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:00 - 8:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8:00 - 8:45 edukacja zintegrowana religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
8:55 - 9:40 religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
9:40 - 10:10 przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa
10:10 - 10:55 edukacja zintegrowana język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja muzyczna
11:05 - 11:50 edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana język angielski wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe
12:00 - 12:45 język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja plastyczna język angielski
12:45 - 13:20 przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa
13:20 - 14:05 język niemiecki/
język hiszpański
zajęcia sportowe/
grafika i animacja komputerowa
język niemiecki/
język hiszpański
edukacja plastyczna szachy
14:15 - 15:00 zajęcia przyrodniczo-ekologiczne zajęcia sportowe/
grafika i animacja komputerowa
warsztaty muzyczne warsztaty plastyczne zajęcia wyrównawcze
15:00 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlicaRegulamin rekrutacji
do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 
na rok szkolny 2023/2024

 1. O przyjęciu decydują:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5),
 • ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra).
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz podaniem z o przyjęcie do klasy I (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://akademickie.eu/)
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
 • Karta informacyjna.
 • Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7:00 - 15:00.

Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy donieść w czerwcu do dokumentów złożonych wcześniej.

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

 1. Rekrutacja zostanie zakończona po wyczerpaniu limitu miejsc w planowanej ilości oddziałów (planowany jest 1 oddział, a ilość uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 24).
 2. Opłaty
 • Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 • Zniżki opłaty wpisowej przysługują absolwentom Akademickiej Szkoły Podstawowej (w wysokości 50 %), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów byłego IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100 %).
 • Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 • Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.
 • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).

Dokumenty do pobrania

Oferta edukacyjna

Nauka w Liceum Akademickim z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu daje uczniom większą niż w szkołach publicznych możliwość rozwijania zainteresowań oraz wyboru przedmiotów, których chcą się uczyć w zakresie rozszerzonym.

Zajęcia z przedmiotów wybranych przez ucznia odbywają się w małych kilku- lub kilkunastoosobowych grupach, co gwarantuje najlepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym.

Uwaga! Warunkiem utworzenia danego rozszerzenia (innego niż wymienione poniżej) jest to, że będzie nim zainteresowanych co najmniej 2 uczniów.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wybranych przez siebie zajęciach dodatkowych: naukowych, artystycznych, sportowych, przygotowujących do olimpiad i konkursów przedmiotowych, uzupełniających wiedzę i przygotowujących do egzaminów końcowych.

Szkoła zapewnia najwyższy poziom nauczania, potwierdzony wieloletnimi osiągnięciami i czołowymi miejscami w rankingach liceów w regionie i kraju, komfort i bezpieczeństwo, życzliwą i przyjazną atmosferę nauki (od rana, w godz. 7:00 – 15:25).

Języki obce

Język angielski jest nauczany w szkole w zakresie rozszerzonym w każdym profilu.

Oprócz tego uczeń wybiera drugi obowiązkowy język obcy: francuski, niemiecki lub hiszpański.

Oferowane „profile” (tworzone mogą być również inne niż podane, w zależności od zainteresowań i potrzeb uczniów oraz możliwości szkoły pod warunkiem, że grupa będzie liczyła co najmniej 2 uczniów):

 1. polski, historia, j. angielski
 2. historia, wiedza o społeczeństwie, j. angielski
 3. matematyka, fizyka, j. angielski
 4. biologia, chemia, j. angielski
 5. geografia, matematyka, j. angielski

W liceum prowadzone są w oparciu o autorski program nauczania warsztaty teatralne i filmowe.

Lokalizacja