Click here

Rekrutacja 2024/2025

włącz .

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych
Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu
na rok szkolny 2024/2025

 1. Procedura rekrutacji obejmuje:
 • wypełnienie przez rodziców deklaracji zapisu do klasy I i złożenie jej w sekretariacie szkoły,
 • wstępną rozmowę rodziców z dyrektorem szkoły,
 • spotkanie dziecka i jego rodziców z pedagogiem szkolnym - badanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły,
 • podpisanie umowy.

Warunkiem przyjęcia dziecka do klasy pierwszej Akademickiej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Bolesława Chrobrego jest pozytywny wynik specjalistycznego badania określającego dojrzałość szkolną. Badanie odbywa się w gabinecie pedagoga szkolnego.

Badanie polega na rozmowie z pedagogiem, a także na wykonaniu zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności. Obserwacji podlega, jak dziecko radzi sobie z ćwiczeniami, czy trzeba je często motywować, czy jest samodzielne, czy jest wytrwałe, czy ma wadę wymowy, jakim posługuje się słownictwem.

Elementem badania jest również wywiad z rodzicami pod kątem osiągnięcia odpowiedniego poziomu społeczno-emocjonalnego (jak dziecko funkcjonuje bez dorosłego, jak kontaktuje się z rówieśnikami, jak radzi sobie z czynnościami samoobsługowymi). O terminie badania rodzice zostaną powiadomieni telefonicznie.

Informacja o przyjęciu dziecka do szkoły komunikowana będzie w terminach podanych przez szkołę rodzicom bezpośrednio zainteresowanym zapisaniem dziecka do szkoły.

 1. Wymagane dokumenty

Rodzice uczniów zapisanych do I klasy szkoły podstawowej dostarczają następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną,
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka,
 • 2 zdjęcia,
 • kartę badania rozwoju i zdrowia dziecka.

Uwaga! Zaświadczenie o ukończeniu klasy „0” oraz opinię pedagogiczną można dostarczyć po zakończeniu roku szkolnego.

 1. Opłaty
 • Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 • Zniżki opłaty wpisowej przysługują: uczniom spełniającym warunki promocji (ogłaszanej osobnym zarządzeniem), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) i dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).
 • Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 • Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.

Dokumenty do pobrania

Oferta edukacyjna

Nasze atuty:

  • troska o pełne bezpieczeństwo każdego ucznia (pracownik ochrony, monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, bezpieczny budynek i lokalizacja, bezpieczny internet z Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej NASK),
  • opieka dydaktyczna i wychowawcza nad dziećmi kl. I-III od poniedziałku do piątku  w godzinach 7:00 – 16:30 (z możliwością ustalenia dodatkowych godzin opieki, zależnie od potrzeb rodziców),
  • opieka nad dziećmi i zajęcia dydaktyczne w czasie ferii zimowych i wakacji (w lipcu),
  • klasy liczące maksymalnie 24-25 uczniów, niewielka ilość uczniów w budynku,
  • miła, serdeczna, rodzinna i twórcza atmosfera,
  • wykwalifikowana i stale doskonaląca się kadra pedagogiczna,
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii kształcenia (multimedia),
  • aktywne metody nauczania: uczenie przez doświadczenie, badanie i przeżywanie oraz rozwiązywanie problemów, udział w warsztatach naukowych prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni,
  • dbałość o wysoki poziom nauczania, wszechstronny rozwój osobowości, uzdolnień i talentów powierzonych dzieci,
  • wychowanie w oparciu o uniwersalne zasady moralne, wartości patriotyczne i obywatelskie, edukację estetyczną i kontakt ze sztuką,
  • nauka dwóch języków obcych od klasy I, w tym 4 godziny języka angielskiego w tygodniu oraz język francuski, język niemiecki lub język hiszpański do wyboru,
  • już od klasy I zajęcia z języków obcych, muzyki, wychowania fizycznego, edukacji dla zdrowia i informatyki prowadzone przez specjalistów z tych przedmiotów (doświadczeni w pracy z dziećmi dydaktycy szkół muzycznych i wyższych uczelni),
  • bogata oferta zajęć dodatkowych w cenie czesnego.

  W ramach czesnego proponujemy poszerzony wymiar nauczania zajęć obowiązkowych oraz zajęcia dodatkowe od poniedziałku do piątku, w których uczestniczą wszyscy uczniowie kl. I-III oraz zainteresowani uczniowie kl. IV-VIII:

  • zajęcia muzyczne: rytmika, śpiew, gra na instrumentach
  • zajęcia teatralne
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia sportowe (w tym gimnastyka korekcyjna, edukacja prozdrowotna)
  • szachy
  • informatyka z elementami grafiki i animacji komputerowej
  • kółka przedmiotowe
  • inne - zależnie od propozycji rodziców i zainteresowań uczniów

  Zapewniamy opiekę psychologiczno-pedagogiczną i opiekę pielęgniarki szkolnej.

  Organizujemy dla naszych uczniów:

  • wycieczki integracyjne, przedmiotowe i krajoznawcze,
  • wyjścia do kina, wyjazdy do teatru,
  • warsztaty teatralne,
  • lekcje muzealne,
  • imprezy okolicznościowe
  • zajęcia sportowe, rekreacyjne i artystyczne w okresie ferii zimowych i w czasie wakacji (zapewniamy opiekę dla chętnych w lipcu)
Przykładowy tygodniowy rozkład zajęć
Dz.tyg./Godz.zajęć poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
7:00 - 8:00 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlica
8:00 - 8:45 edukacja zintegrowana religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
8:55 - 9:40 religia edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana
9:40 - 10:10 przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa przerwa śniadaniowa
10:10 - 10:55 edukacja zintegrowana język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja muzyczna
11:05 - 11:50 edukacja zintegrowana edukacja zintegrowana język angielski wychowanie fizyczne zajęcia komputerowe
12:00 - 12:45 język angielski edukacja zintegrowana wychowanie fizyczne edukacja plastyczna język angielski
12:45 - 13:20 przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa przerwa obiadowa
13:20 - 14:05 język niemiecki/
język hiszpański
zajęcia sportowe/
grafika i animacja komputerowa
język niemiecki/
język hiszpański
edukacja plastyczna szachy
14:15 - 15:00 zajęcia przyrodniczo-ekologiczne zajęcia sportowe/
grafika i animacja komputerowa
warsztaty muzyczne warsztaty plastyczne zajęcia wyrównawcze
15:00 - 16:30 świetlica świetlica świetlica świetlica świetlicaRegulamin rekrutacji
do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 
na rok szkolny 2024/2025

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym tworzona jest tylko jedna klasa I.  Wybrane przez uczniów przedmioty są nauczane w zakresie rozszerzonym w grupach liczących od kilku do kilkunastu osób (minimalna ilość osób w grupie – 4).

 1. Grupy przedmiotowe w roku szkolnym 2024/2025:
  1. polski, historia, j. angielski (przygotowująca przede wszystkim do studiów na kierunkach: prawo i administracja, filologia polska, filologie obce, lingwistyka, międzywydziałowe studia humanistyczne, historia, archeologia, filozofia, socjologia, psychologia, dziennikarstwo, marketing i PR, reklama)
  2. historia, wiedza o społeczeństwie (przedmiot rozszerzany od klasy II), j. angielski (przygotowująca do studiów humanistycznych, jak wyżej)
  3. biologia, chemia, j. angielski (przygotowująca przede wszystkim do studiowania na kierunkach medycznych oraz przyrodniczych)
  4. matematyka, fizyka, j. angielski (przygotowująca do studiów na kierunkach związanych z naukami ścisłymi oraz na studiach technicznych) 
  5. matematyka, geografia, j. angielski (przygotowująca przede wszystkim do studiów na kierunkach ekonomicznych i społeczno-ekonomicznych).

Dyrekcja informuje, że tzw. rozszerzenia są dostosowane do wymagań szkół wyższych, które określają przedmioty brane pod uwagę w czasie rekrutacji na studia.

 1. O przyjęciu do szkoły decydują:
  1. wynik egzaminu ósmoklasisty (co najmniej 70% punktów możliwych do uzyskania z każdego przedmiotu),
  2. osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
  3. średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5),
  4. oceny z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki i przedmiotów wybranych do realizacji w zakresie rozszerzonym,
  5. ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra).

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz podaniem z o przyjęcie do klasy I (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://akademickie.eu/
  2. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
  3. Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
  4. Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
  5. Karta informacyjna.
  6. Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
  7. Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7.00-15.00.

Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy przynieść po zakończeniu roku szkolnego, do 8 lipca 2024 r.

Opłaty

 1. Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 2. Zniżki opłaty wpisowej przysługują absolwentom Akademickiej Szkoły Podstawowej (w wysokości 50%), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów byłego IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).
 3. Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 4. Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.
 5. Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja