Click here

Rekrutacja 2023/2024

włącz . .

Regulamin rekrutacji
do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Króla Bolesława Chrobrego w Nowym Sączu 
na rok szkolny 2023/2024

 1. O przyjęciu decydują:
 • wynik egzaminu ósmoklasisty,
 • osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
 • średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły (co najmniej 4,5),
 • ocena zachowania (co najmniej bardzo dobra).
 1. Wymagane dokumenty:
 • Wypełniony przez ucznia i jego rodziców kwestionariusz wraz podaniem z o przyjęcie do klasy I (formularz można otrzymać w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony internetowej szkoły: http://akademickie.eu/)
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 • Oryginał zaświadczenia OKE o wyniku egzaminu ósmoklasisty.
 • Własnoręcznie napisany życiorys (cv).
 • Karta informacyjna.
 • Dwie fotografie (podpisane na odwrocie).
 • Zaświadczenia o szczególnych osiągnięciach ucznia (np. zdobyciu tytułu laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego).

Podania oraz inne wymagane dokumenty przyjmowane są w sekretariacie szkoły codziennie w godzinach 7:00 - 15:00.

Świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty należy donieść w czerwcu do dokumentów złożonych wcześniej.

Procedura rekrutacji obejmuje rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły oraz podpisanie umowy kształcenia.

 1. Rekrutacja zostanie zakończona po wyczerpaniu limitu miejsc w planowanej ilości oddziałów (planowany jest 1 oddział, a ilość uczniów w oddziale nie powinna przekroczyć 24).
 2. Opłaty
 • Przy składaniu dokumentów do szkoły obowiązuje opłata wpisowa w wysokości 300 zł. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.
 • Zniżki opłaty wpisowej przysługują absolwentom Akademickiej Szkoły Podstawowej (w wysokości 50%), rodzeństwu uczniów Zespołu Szkół Akademickich (w wysokości 50%), dzieciom absolwentów byłego IV Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Sączu (w wysokości 50%) oraz dzieciom pracowników szkoły (w wysokości 100%).
 • Nauczanie w szkole jest odpłatne. Czesne obecnie wynosi 900 zł miesięcznie (płatne przez 12 miesięcy od września do sierpnia) i pokrywa część kosztów zajęć dodatkowych oraz utrzymania sal lekcyjnych.
 • Rodzeństwu uczęszczającemu do szkoły przysługują zniżki w opłacie czesnego.
 • Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych otrzymują stypendium naukowe pokrywające koszty czesnego (zasady przyznawania stypendium i zniżek opłat określa odrębny regulamin).

Dokumenty do pobrania

Lokalizacja